Priser og vilkår

Vårt salær vil bli beregnet med utgangspunkt i den tid som medgår til arbeid på oppdraget etter våre til enhver tid gjeldende timesatser, men også på grunnlag av oppdragets karakter, og for øvrig i samsvar med de retningslinjer for salærfastsettelse som er godkjent av Den Norske Advokatforening. Klienten vil ved oppdragets begynnelse få opplyst hvilke timesatser som gjelder, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Timeprisene varierer mellom kr. 1600,- eks mva (kr. 2000,- inkl. mva) og kr. 2000,- eks. mva. (kr. 2500,- inkl. mva.).

Medgått tid beregnes pr. påbegynt kvarter (0,25 time) til alt arbeid i anledning oppdraget.

Offentlig salærsats er kr. 1140,- eks. mva. (kr. 1325,- inkl. mva.) og benyttes kun for oppdrag med innvilget fri rettshjelp.

Det tilbys fastpris for følgende avgrensede oppdrag:
– Enkelt testament: 3500,- + mva
– Enkel samboerkontrakt 3500,- + mva
– Enkel fremtidsfullmakt 3500,- + mva
– Kombinasjon enkelt testament og samboerkontrakt 5500,- + mva

Ved oppgjørsoppdrag i forbindelse med overdragelse av fast eiendom har vi en fastpris på kroner 14.000,- + mva og avgifter/gebyr.

Ved behov for merarbeid utover det estimerte vil kostnaden bli beregnet etter medgått tid. Dette vil bli avklart før påløpte kostnader.

I tillegg til vårt honorar vil det også kunne komme utlegg til rettsgebyr, fagkyndig uttalelse, vitner eller andre eksterne bidragsytere i saken samt reise- og diettutgifter etter statens satser. Aktiviteter som utløser slike utlegg vil bli varslet klienten på forhånd.

Avtalt timespris oppgis i oppdragsbekreftelsen.

Våre betalingsbetingelser er kontant 10 dager etter fakturadato.

Fri rettshjelp

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr. 350.000 (enslige), kr. 540 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) og kr. 150.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering. 

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100.000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2023 er 1140 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen, dvs. kr. 9.120,-).

Rettshjelpforsikring

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, hus- eller innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.