Fagområder

Familieretten behandler tradisjonelt rettsreglene om ekteskap og forholdet mellom barn og foreldre. Ekteskapslovgivningen regulerer blant annet det økonomiske forholdene mellom ektefellene – både under ekteskapet, og når formuen skal deles ved separasjon eller skilsmisse.

De arverettslige reglene regulerer hva som skal skje med vedkommende sine eiendeler og forpliktelser etter at man har gått bort. Det reguleres blant annet hvordan arvingene utpekes, og hvem som skal få hva av det arvelateren etterlater seg. Sentralt er også utforming av testament.
Vi kan bistå med rådgivning både før og etter at arvelater har går bort. Vi kan også bistå som bostyrer i privat skifte av dødsbo. Dette medfører at arvingene får nøytral og profesjonell bistand som sikrer et korrekt og betryggende arveoppgjør på en effektiv måte.

Vi bistår på de fleste personrettslige områder, og kan blant annet bistå med utarbeidelse eller rådgivning i følgende tilfeller:

  • Ektepakt
  • Testament
  • Samboeravtaler
  • Fremtidsfullmakt
  • Dødsboskifte

Joachim har i flere år jobbet med eiendomsoverdragelser, både som fagansvarlig i et eiendomsmeglerfirma og som advokat i advokatfirma.
Har selger og kjøper funnet hverandre kan vi hjelpe til med papirarbeidet og oppgjøret. Vi lager da kontrakter og alt nødvendig papirarbeid. Videre foretar vi oppgjøret og sørger for tinglysning på en ryddig og oversiktlig måte.

Se Priser og vilkår for fastpris for enkle oppgjør.

Erstatningsrett omfatter rettsreglene som angir når en skade skal erstattes (erstatningsansvar), og med eventuelt hvor stort beløp (erstatningsutmåling). Erstatningsretten gir et krav om penger for økonomisk tap eller for ikke-økonomisk skade. Vårt kontor kan gi råd og bistå med din erstatningsrettslige problemstilling. Som bistandsadvokat i straffesaker har vi lang erfaring med å prosedere erstatningsrettslige spørsmål i domstolen.

Mener du det foreligger en mangel ved en ting, tjeneste eller eiendom du har anskaffet deg?
Mangel kan foreligge når en ting ikke er i kontraktsmessig stand, ikke passer de formål tilsvarende ting vanligvis brukes til, avviker fra forventninger forbruker har grunn til å ha, ikke har egenskaper som selger har gitt uttrykk for, ikke er i samsvar med offentligrettslige krav eller at tingen har heftelser i form av tredjepersons eiendomsrett eller panterett.
Vi kan bistå deg i vurderingen og i prosessen om det foreligger en mangel, og eventuelt fremme et krav.

I mange slike tilfeller vil du kunne være dekket av en rettshjelpsforsikring. Vi kan hjelpe deg med å finne ut av dette.

Firmaet har lang er faring med å jobbe med konkursbo, både som bobestyrer og etterforskning av konkurser. Vi har også erfaring med å bistå klienter med å få oversikt og rydde opp i økonomiske forhold. Firmaet har også mange oppdrag som medhjelper ved tvangssalg. Vi kan bistå deg om du har behov for å få oversikt og eventuelt ryddet opp i økonomien.

Tradisjonelt sett handler selskapsretten om selskapene og deres rettsforhold. Underordnet dette regulerer selskapsretten forholdet mellom selskapsdeltakerne, som på grunnlag av avtale har opprettet selskapet og utøver felles næringsvirksomhet. Videre regulerer fagområdet forholdet mellom deltakerne og selskapet, samt at selskapsretten også regulerer selskapets forhold til samfunnet og omverdenen.
Vårt kontor kan gi råd og bistå med selskapsrettslige tvister.

Vi kan også bistå med etablering av selskaper og rutiner for å oppfylle lovens krav om drift av næringsvirksomhet. Advokat Joachim Sopp Onsrud kan påta seg styreverv.

Etter nær 15 år som politiadvokat i påtalemyndigheten har Joachim omfattende erfaring innenfor fagfeltet og har vært borte i de fleste typer av straffesaker. Han har ledet etterforskning og prosedert alt fra mindre saker innen vegtrafikk- til omfattende drapssaker. Joachim har spesialkompetanse innen økonomiske straffesaker, arbeidsmiljøkriminalitet, brudd på forurensningsregelverk og faunakriminalitet. 
Han har omfattende prosedyreerfaring fra domstolene.

Har du behov for forsvarer eller bistandsadvokat så ta kontakt med oss.

Dette er bare noen av fagfeltene vi jobber med. Har du et juridisk problem så ta kontakt for en uforpliktende samtale.